AnasayfaFirma Rehberi Hal RehberiSeri ilan Foto Galeri Web TV RssYazarlarE-GazeteWebmailİletişim 23 Mayis 2018 Çarsamba 13:45
İLÇE BİLGİSİ RESMİ KURUMLARBELEDİYEMAHALLELEREĞİTİM SAĞLIKHAL FİYATIESNAFLARIMIZ
KUMLUCA HAVA DURUMU
KUMLUCA
ŞEHZADE KORKUT HADİSESİ

Osmanlı döneminde bu bölgedeki ilk karışıklık, saltanat kavgalarından dolayı ortaya çıkmış olan bir olaydır. Bilindiği üzere Osmanlı tahtında II. Beyazıt’tan sonra şehzadeler arasında rekabet yaşanmaya başlamıştır. Bu cümleden olarak Şehzade Korkut, daha babasının sağlığında kardeşi Şehzade Ahmet’in tahta aday gösterilmesinden rahatsız olmuş ve bu nedenle şehzadelik yapmakta olduğu Manisa’da etrafına bir kısım kuvvetler toplamaya başlamıştır. Bunu fark eden Beyazıt, Şehzade Korkut’u, Şehzade Ahmet’in de tesiriyle, 1502 yılında eski şehzadelik merkezi olan Antalya’ya tayin eder(1) Fakat Korkut, bu atamadan memnun olmaz ve kendisinin Manisa’da bırakılması ricasında bulunur. Bu isteğinin kabul edilmemesi üzerine o, “bana saltanat gerekmez” gibi kinayeli sözler sarf ederek kafasında tasarladığı hedefi gerçekleştirmek için önce Antalya’ya, oradan da babasına ve gelişen olaylara kızgınlığından dolayı 1509 yılı baharında Mısır’a gider(2)

Bunun üzerine Sultan Beyazit Mısır sultanına elçiler göndererek(3) şehzadenin geri gönderilmesin ister. II. Beyazıt ile mevcut barışçıl durumu tehlikeye sokmak istemeyen Memluk Sultanı Kansu Gavri ise, kendisinin siyasi emellerinden vaz geçmesi ve hacca gitmemesi yolunda şehzadeye nasihatlerde bulunur.

Bu nasihatler üzerine, Korkut, bir müddet sonra eski yeri Teke’ye, 1511 yılında geri gelir ve babasından af diler, babası da onu tekrar buraya bey yapar(4)

Fakat o, aynı yılın mart ayında Teke Sancağı’nı bırakarak Manisa’ya gitmek üzere bir gece ansızın yola çıkar. Çünkü o, Antalya’da eski itibarını da bulamadığı gibi(5), o sıralarda İstanbul’da da Amasya valisi olan Şehzade Ahmet, veliaht olarak düşünülmeye başlanmış, Trabzon valisi Şehzade Selim ise Kırım yolu ile Rumeli’ye geçmiştir. Dolayısıyla Şehzade Korkut’un hülyalarını kurduğu saltanat, neredeyse elden gitmek üzeredir. Bundan dolayı o, bu sefer zorla da olsa, Manisa valiliğini elde etmeyi tasarlamıştır(6). Çünkü Manisa, payitahta yakınlığından dolayı Osmanlı şehzadeleri açısından gözde bir sancaktır.

Ancak, olaylar şehzadenin planladığı gibi gelişmemiştir. Çünkü onun Teke Eli’ni bırakarak Manisa’ya doğru yola çıkışı, yöre halkı arasında padişahın öldüğü şeklinde bir haberin doğmasına sebep olmuştur. Bu sebeple, şehzadenin böyle bir yolculuğa çıkışı, Teke’de sayıları oldukça çok olan ve Osmanlı yönetiminden memnun olmayan bir topluluk tarafından- ki, burada kastedilen topluluk, az önce yukarıda işaret edilen sipahilerdir- devlete itaatten çıkmak için fırsat olarak değerlendirilmiştir. Emellerine ulaşmak için fırsat kollayan bu topluluk, Şah Kulu’nu kendilerine serdar yaparak, Antalya’dan Manisa’ya doğru yola çıktığı haberini aldıkları şehzadeyi yakalamak ve yanında bulunan bütün mallarını ele geçirmek düşüncesiyle peşine düşer. Şehzade Korkut’un Teke beyliği esnasında kendilerinin faaliyetlerini engellemek için yaptığı baskının da etkisi ile Şah Kulu ve adamları, şehzadeye Elmalı civarında yetişirler ve yapılan çarpışmaların neticesinde onun bütün mal varlığına el koyarlar(7). Ama şehzade, meydana gelen bu olayın ardından bir yolunu bularak Manisa’ya ulaşmayı başarır. Sonuçta, olayı büyütmek istemeyen II. Beyazıt, onu Manisa’ya sancak beyi olarak tayin eder(8).

Bütün bu gelişmeler esnasında merkezi yönetim, Teke Sancağına bir yönetici atayamamıştır. Bu ise yörede bir otorite boşluğunun doğmasına sebep olmuştur.

Yukarıda anlatılan olayların devamından olarak bir müddet sonra Şehzade Korkut’u tekrar Teke Eli’nde görüyoruz. Çünkü Yavuz Sultan Selim’in, tahta geçtikten sonra kendisine rakip olan şehzadeleri etkisiz kılma mücadelesi çerçevesinde en son olarak sıra, Manisa’da bulunan Şehzade Korkut’a gelmiştir. Bunu bilen Şehzade, amcası Cem Sultan gibi Rodos şövalyelerine sığınarak Avrupa’ya kaçmak için buradan Teke Eli’ne gelir(9) ve gözde adamlarından ve sadık kölelerinden biri olan Piyale Bey ile birlikte kılık değiştirerek Istanos’da bir mağaraya sığınır(10). Fakat o, üç hafta kadar gizlendiği mağarada, bir köylünün haber vermesi üzerine yakalanır. Şehzadenin yakalanmasına sebep olan olay da şu şekilde gelişmiştir: Şehzade Korkut ve adamı mağaraya gizlendikten sonra, yiyecek aldırmak üzere birisini görevlendirirler. Piyale Bey, çok güzel ve değerli bir eyer takımına sahip olan atını, doğuracağı sonucu hiç düşünmeden görevlendirdikleri kişiye aldığı yiyecekleri taşıması için verir. Ancak, bu at ve eyer takımları, köylülerin dikkatini çeker ve onların durumdan şüphelenmelerine sebep olur. Bunun üzerine gerekli takip işleminden sonra durum anlaşılır.

Ardından da, o sırada Teke beyi olan Kasım Bey’e durum haber verilir. Şöhret hırsı ile yanıp tutuşan Kasım Bey de bu fırsatı kaçırmak istemez ve hemen Şehzade Korkut ve adamını yakalatarak Bursa’ya gönderir. Şehzade, bir rivayete göre Bursa’ya getirilirken 1513 yılının 13 Martı’nda yolda boğularak, bir rivayete göre de Bursa’da Cellât Sinan eliyle öldürülür(11).

 

(1) M. Tayyib Gökbilgin, “Korkud”, İA, c. 6, İstanbul, 1955, s. 856; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, Ankara, 1975, s. 235.

(2) Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t- Tevarih, c. 4, Yalınlaştıran; İsmet Parmaksızoğlu, İstanbul, 1979, s. 1; Joseph von Hammer, Osmanlı Tarihi, c. I, çeviren, Mehmet Ata, Bu günkü dille özetleyerek yeniden yazan: Abdülkadir Karahan, İstanbul, 1991, s. 341–343; Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l- Vukûât Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, c. I-II, sad. Neşet Çağatay, Ankara, 1987, s. 56.

(3) Celal- Zâde Mustafa, Selim- Nâme, Hazırlayanlar; Prof. Dr. Mustafa Uğur- Öğrt. Gör. Mustafa Çuhadar, Ankara, 1990, s. 310.

(4)Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 2, 42; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 236; Gökbilgin, a.g.m., s. 857; Erten, Antalya Vilayeti Tarihi, s, 96; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 1, İstanbul, 1971, s. 417.

(5) Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 71; Antalya Vilayeti Tarihi, s.96.

(6) Danişmend, a.g.e., c. 1, s. 417.

(7) Netâyicü’l- Vukûât..., I-II, s . 56; Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 71; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 96; Danişmend, a.g.e., c. 2, s. 418.

(8) Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 42; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 236; Gökbilgin, a.g.m., s. 857.

(9) Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 155-160; Gökbilgin, a.g.m., s. 858, 859.

(10) Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 72; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 97; Uzunçarşılı, a.g.e., c. II, s. 251; İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 2, İstanbul, 1971, s. 4. Onun sığındığı mağara, bugünkü adı Korkuteli olan kazanın Osman Kalfalar(Halifeler) köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Şehzade Korkut’u bu mağaraya götüren kişinin adı Osman Halife’dir. Buna izafeten de bu köyün adı o tarihten beri bu şekilde anılmaktadır. Bkz., Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 72; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 97. Bu vesile ile Şehzade Korkut’un serencamının geçtiği köyün kendi sınırları içersinde yer alması ve yine onun Antalya’da iken yaz aylarında ikamet etmesinden dolayı, yüzyıllardır Istanos olarak bilinen kazanın adının 1915 yılında vilayet encümeninin kararı ile Korkuteli olarak değiştirilmiş olduğunu belirtelim. Bkz., Erten, Antalya Tarihiİstanbul, 1940, s. 48 Korkuteli’nin kaza haline getirilişi de 4 Mayıs 1914 tarihli bir layiha ile gerçekleştirilmiştir. Bkz., Muhammet Güçlü, “Müstakil Teke(Antalya) Sancağı’nın Kurulması ve İdari Düzenlemeye İlişkin Bir Belge”, Adalya II, Sunaİnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, s. 292.

(11) Erten, Antalya Livası Tarihi, s. 72-73; Antalya Vilayeti Tarihi, s. 97; Danişmend, a.g.e., c. 2, s. 4. Korkut’un yolda boğularak öldürülmüş olduğu hakkımda bkz., Tacü’t- Tevarih, c. 4, s. 155-160; Gökbilgin, a.g.m., s. 858, 859; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. II, s. 251.

 
5730 Kere Okundu

CEMAL ET - BALIK EVİ
DETAY
HAKAN ELEKTRİK ve MANTARHANE MALZEMELERİ SATIŞI
DETAY
ÇİÇEK - ÇİKOLATA DÜNYASI
DETAY
İTİMAT TİCARET LTD. ŞTİ
DETAY
CARANOĞLU BABA KURTARICI
DETAY
NUR REKLAM
DETAY
2010 - 2013 © batiakdeniz.com Tüm Hakları Saklıdır. Hiç bir bilgi ve resim kaynak gösterilmeden kopyalanamaz. yazılım : webustasi.com